تعرفه عکاسی

توسط | سپتامبر 14, 2022 | عکاسی, استودیو نورنگ

تعرفه عکاسی

تعرفه عکاسی

تعرفه عکاسی حرفه ای

هزینه ی قید شده بابت تعرفه خدمات عکاسی در سال 1402میباشد

روش دریافت هزینه عکاسی: مرحله نخست 7۰% قبل از شروع عکاسی و همزمان با امضاء قرارداد ،مرحله دوم 3۰% زمان تحویل عکسها میباشد.

روش کار: 1-ثبت درخواست 2-عقد قرارداد عکاسی و دریافت پیش پرداخت 3-انجام پروژه عکاسی 4-تحویل عکس ها و دریافت مابقی مبلغ قرارداد.

تعرفه ویزیت عکاسی

تعرفه ویزیت عکاسی

هزینه ی قید شده بابت تعرفه ویزیت عکاسی در سال 1402میباشد

فهرست مطالب