تعرفه خدمات طراحی گرافیک

توسط | مارس 8, 2022 | طراحی گرافیک, استودیو نورنگ

تعرفه خدمات عکاسی و طراحی گرافیک

لوگو/نشانه

تعرفه طراحی لوگو

هزینه ی قید شده بابت تعرفه طراحی لوگو در سال 1402میباشد

پلن A

طراحی یکی از اقلام ست اداری  هدیه ما به شما برای انتخاب پلن A

روش دریافت هزینه طراحی لوگو: مرحله نخست 7۰% قبل از شروع طراحی و همزمان با عقد قرارداد،مرحله بعد 3۰% بعد نهایی شدن لوگو.

روش کار: 1-ثبت درخواست و عقد قرارداد 2-طراحی اتود 3-مشاهده /انتخاب/اصلاح کارفرما 4-ویرایش مجدد مجری 5-اجرای طرح نهایی 6-ارسال فایل نهایی

پلن B

طراحی 2مورد از اقلام ست اداری  هدیه ما به شما برای انتخاب پلن B

روش دریافت هزینه طراحی لوگو: مرحله نخست 7۰% قبل از شروع طراحی و همزمان با عقد قرارداد،مرحله بعد 3۰% بعد نهایی شدن لوگو.

روش کار: 1-ثبت درخواست و عقد قرارداد 2-طراحی اتود 3-مشاهده /انتخاب/اصلاح کارفرما 4-ویرایش مجدد مجری 5-اجرای طرح نهایی 6-ارسال فایل نهایی

پلن C

طراحی ست کامل اداری  هدیه ما به شما برای انتخاب پلن C

روش دریافت هزینه طراحی لوگو: مرحله نخست 7۰% قبل از شروع طراحی و همزمان با عقد قرارداد،مرحله بعد 3۰% بعد نهایی شدن لوگو.

روش کار: 1-ثبت درخواست و عقد قرارداد 2-طراحی اتود 3-مشاهده /انتخاب/اصلاح کارفرما 4-ویرایش مجدد مجری 5-اجرای طرح نهایی 6-ارسال فایل نهایی

طراحی بر مبنای زمان

تعرفه طراحی ساعتی

هزینه ی قید شده بابت یک ساعت کار با نرم افزار های اعلام شده در سال 1402 میباشد

طراحی پوستر

تعرفه طراحی پوستر

تعرفه طراحی پوستر در سال 1402 

روش دریافت هزینه طراحی پوستر: مرحله نخست 7۰% قبل از شروع طراحی و همزمان با عقد قرارداد،مرحله بعد 3۰% بعد نهایی شدن پوستر.

روش کار: 1-ثبت درخواست و عقد قرارداد 2-طراحی اتود 3-مشاهده /انتخاب/اصلاح کارفرما 4-ویرایش مجدد مجری 5-اجرای طرح نهایی 6-ارسال فایل نهایی

طراحی جلد کتاب

تعرفه طراحی جلد کتاب

تعرفه طراحی جلد کتاب در سال 1402 

روش دریافت هزینه طراحی جلد: مرحله نخست 7۰% قبل از شروع طراحی و همزمان با عقد قرارداد،مرحله بعد 3۰% بعد نهایی شدن جلد.

روش کار: 1-ثبت درخواست و عقد قرارداد 2-طراحی اتود 3-مشاهده /انتخاب/اصلاح کارفرما 4-ویرایش مجدد مجری 5-اجرای طرح نهایی 6-ارسال فایل نهایی

طراحی کاور موسیقی

تعرفه طراحی کاور موسیقی

تعرفه طراحی کاور موسیقی در سال 1402 

روش دریافت هزینه طراحی کاور: مرحله نخست 7۰% قبل از شروع طراحی و همزمان با عقد قرارداد،مرحله بعد 3۰% بعد نهایی شدن کاور.

روش کار: 1-ثبت درخواست و عقد قرارداد 2-طراحی اتود 3-مشاهده /انتخاب/اصلاح کارفرما 4-ویرایش مجدد مجری 5-اجرای طرح نهایی 6-ارسال فایل نهایی

طراحی وب سایت

تعرفه طراحی وب سایت

تعرفه طراحی وب سایت 1402 

روش دریافت هزینه طراحی وب سایت: مرحله نخست 7۰% قبل از شروع طراحی و همزمان با عقد قرارداد،مرحله بعد 3۰% بعد نهایی شدن طراحی وب سایت.

روش کار: 1-ثبت درخواست و عقد قرارداد 2-طراحی اتود 3-مشاهده /انتخاب/اصلاح کارفرما 4-ویرایش مجدد مجری 5-اجرای طرح نهایی 6-ارسال فایل نهایی

برای دریافت قیمت طراحی سایت فروشگاهی با ما تماس بگیرید

فهرست مطالب